1. Dostawa Produktów następuje według wyboru Klienta. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Klienta, wskazane są szczegółowo podczas składania Zamówienia.

 2. Termin otrzymania przez Klienta Produktu uzależniony jest od rodzaju Produktu i wybranego sposobu dostawy, który może obejmować:

 • odbiór osobisty,

 • przesyłkę kurierską.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać rzeczy wolne od wad.

 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Realizacja zamówienia następuje jedynie wówczas, kiedy dane adresowe wskazane przez Klienta nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane z Klientem, który złożył dane zamówienie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktu, wynikające z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy lub nieprawidłowego adresu dostawy.

 4. W przypadku odbioru osobistego, Klient powinien odebrać Produkt w terminie 7 dni roboczych od daty przesłania Klientowi zawiadomienia o skomplementowaniu Zamówienia. W przypadku przekroczenia tego terminu, Sprzedawca może anulować zamówienia i od umowy odstąpić.

 5. Dostawa realizowana jest na adres podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 6. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla dostawców.

 7. Czas realizacji dostawy Produktu jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sprzedawca podaje Klientowi orientacyjny czas dostawy przed złożeniem Zamówienia, który nie jest wiążący i może ulec zmianie. Czas dostawy nie może przekroczyć 21 dni, a w przypadku Zamówień Zagranicznych – 60 dni.

 8. W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w ust. 8, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie anulować zamówienie i odstąpić od umowy.

 9. W przypadku ograniczonej dostępności Produktu, Sprzedawca poinformuje Klienta o braku Produktu lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może: a) potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją Zamówienia i zaakceptować nowy termin dostawy; b) odrzucić nowy termin dostawy. W przypadku braku Produktu lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane, a umowa rozwiązana.

 10. W przypadkach, o którym mowa w ust. 5, 9 i 10 powyżej, Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji o anulowaniu Zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klienta informacji o anulowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę.

Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Produktem. W przypadku towarów Produktów w transporcie przez firmę kurierską, Klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmówić przyjęcia przesyłki oraz poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu. Ust. 10 stosuje się odpowiednio.