1. Konsument może odstąpić od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub przez formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz odstąpienia od Umowy oraz pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy będą udostępniane Konsumentowi w momencie składania zamówienia. Wskazany formularz stanowi również załącznik nr 3 do Regulaminu.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży można w szczególności wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@appartme.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 2 pkt 1 Regulaminu.

  3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 
  4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony sobie wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Systemu w przypadku odstąpienia od umowy.

  5. Zwroty za dokonane płatności będą wykonane w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.

  6. Zwrot środków pieniężnych dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji lub na wskazany przez niego rachunek bankowy.